ریز هزینه

ثبت نام در کنفرانس و صدور گواهی با ذکر نام تمام نویسندگان برای یک مقاله

170000 تومان

به ازای هر مقاله اضافی

110000 تومان

صدور گواهی اصل برای سایر نویسندگان

40000 تومان

درخواست گواهی بین المللی Euro برای نویسنده مسئول

40000 تومان

درخواست گواهی بین المللی Euro برای تمام نویسندگان

60000 تومان

درخواست چاپ مقاله کامل در Proceedings

150000 تومان

درخواست کتابچه چاپی Proceedings کنفرانس هر جلد

80000 تومان

درخواست پکیج مازاد (شامل سی دی مجموعه مقالات و گواهی های درخواستی)- هرپکیج

40000 تومان