محورهای کنفر انس

1.مهندسی کامپیوتر

2.مهندسی بــرق

3.مهندسی مکانیک

4.مهندسی عمـران

5.مهندسی کشاورزی

6.مهندسی معمـاری

7.مهندسی هوافضـا

8.مهندسی متالـوژی

9.مهندسی پزشکی

10.مهندسی معــدن

11.علوم زیسـتی

12.زمین شنـاسی

13.علوم آزمایشگاهی

14.داروســازی

15.ریاضیــات

16.فیزیک

17.شـیمـی

18.شیمی کاربردی

19.آمـــار

20.بیوتکنولوژی

21.روانشنــاسی

22.علوم اجتماعی

23.علـوم تربیـتی

24.باستان شناسی

25.آموزش زبـان

26.فلسفــه

27.اقتـصــاد

28.پژوهش درهنر

29.مدیریت مهاجرت بین الملل

30.مهندسی نفت

31.مهندسی فناوری اطلاعات

32.تاریخ

33.علوم ورزشی

34.حقوق بین الملل

35.مهندسی صنایع

36- تمام رشته های مربوط به مهندسی و علوم انسانی