تخصیص DOI به تمام مقالات چاپ شده و نمایه در پایگاه Crossref آمریکا توسط انتشارات Scinzer اتریش

تاریخ ثبت: 1396/02/15

  تخصیص DOI به تمام مقالات چاپ شده و نمایه در پایگاه Crossref آمریکا توسط انتشارات Scinzer اتریش

افتخار ما مجوز وزارتی ما برای برگزارکننده است.نظرات کاربران